Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Deklaracja dostępnosci

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mgopsbodzentyn.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • niektóre treści znajdują się w formie skanów,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących (nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Dulęba, adres poczty elektronicznej mgops@bodzentyn.ugm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413115541. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3; 26-010 Bodzentyn

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście- od strony ulicy, niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych i starszych, natomiast drugie wejście od strony parkingu dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek składa się z dwóch kondygnacji, bez windy. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 950
Utworzono dnia: 28.01.2021

Historia publikacji

  • 28.01.2021 13:21, Beata Dulęba
    Dodanie strony: Deklaracja dostępnosci