Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że od 05.02.2020r. podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

• spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

ubóstwo ( kryterium dochodowe: 528 zł na osobę w rodzinie, 701 zł na osobę samotnie gospodarująca) 

bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) 

bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy) 

niepełnosprawność ( zaświadczenie o niepełnosprawności) 

długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ) 

 przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) 

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu)

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego) 

alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie) 

zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 

klęska żywiołowa lub ekologiczna

• których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.056,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2020r.;

odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego; 

zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;- 

alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok); 

świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci; 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019r w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu PŻ zapraszamy do pobrania skierowań, które wydawane będą w okresie od 10.02.2020r. do 01.03.2020r.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH PODPOGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

DOKUMENTY:

Informacja w sprawie żywności

Utworzono dnia 01.06.2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że w dniu 02.06.2020 roku od godziny 800 do późnych godzin wieczornych zostanie dowieziona żywność do mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Osoby, które otrzymały skierowanie z MGOPS proszone są o pozostanie w domu.

czytaj dalej » na temat: Informacja w sprawie żywności

OGŁOSZENIE

Utworzono dnia 07.02.2020

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych będzie wydawana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Żywność z dostawy będzie wydawana jedynie w wyznaczone dni. W okresie od 02.03.2020r. do 09.03.2020r. Od poniedziałku do piątku w godzinach: od 900 do...

czytaj dalej » na temat: OGŁOSZENIE

Informacje

Liczba wyświetleń: 198
Utworzono dnia: 07.02.2020

Historia publikacji

  • 01.06.2020 12:36, Anna Kiljan
    Edycja dokumentu: Informacja w sprawie żywności
  • 01.06.2020 12:35, Anna Kiljan
    Dodanie dokumentu: Informacja w sprawie żywności
  • 07.02.2020 19:43, Anna Kiljan
    Edycja dokumentu: OGŁOSZENIE