Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

 

Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn.

      

  Projekt systemowy pod nazwą „Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn”, realizowany w trybie pozakonkursowym w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00, Działanie RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

       Głównym celem Projektu jest integracja społeczno-zawodowa 42 osób, będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie. Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2021r. na terenie gminy Bodzentyn. Oferowane w ramach Projektu wsparcie: doradztwo zawodowe, konsultacje psychologiczne, poradnictwo zawodowe, trening umiejętności społecznych, grupowe poradnictwo prawne, pośrednictwo pracy, opieka trenera pracy, praca socjalna związana z realizacją kontraktów socjalnych, grup dyskusyjnych i grup wsparcia, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, organizowane na terenie województwa świętokrzyskiego.

      W ramach Projektu dla Uczestników/-czek zaplanowano następujące wsparcie:

a. identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania w wymiarze 6 godz./osobę;

b. indywidualny trening psychologiczny (6 godz./osobę) skoncentrowany na przygotowaniu uczestników/-czek Projektu do odnalezienia się na rynku pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron;

c. grupowe poradnictwo zawodowe dotyczące nauki efektywnego poszukiwania zatrudnienia;

d. trening umiejętności społecznych skoncentrowany na wzmocnieniu umiejętności funkcjonowania i działania w grupie;

e. grupowe poradnictwo prawne w zakresie m.in. elastycznych form zatrudnienia i możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

f. pośrednictwo którego celem jest aktualizacja IPD, przedstawienie ofert pracy lub udziału w stażu. Liczba spotkań z pośrednikiem pracy uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb Uczestnika/-czki, przy czym każdy uczestnik/-czka odbędzie co najmniej 3 godziny spotkań w ramach pośrednictwa pracy;

g. opieka trenera aktywności, który nadzoruje oraz modyfikuje ścieżkę wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika/-czki Projektu;

h. praca socjalna związana z realizacją kontraktów socjalnych, grup dyskusyjnych oraz grup wsparcia;

i. szkolenia zawodowe, wybrane na podstawie indywidualnych predyspozycji zawodowych Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb rynku pracy. Osoby uczestniczące w kursach otrzymają stypendium szkoleniowe wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca szkolenia, na podstawie podpisanych list obecności, w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W okresie uczestniczenia w kursie, Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć, realizowany do ceny dojazdu najtańszym publiczny środkiem transportu na danej trasie;

j. płatny staż zawodowy dla 34 osób. W sprawie zakwalifikowania do udziału w projekcie należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

DOKUMENTY:

Informacja

Utworzono dnia 20.02.2020

Do udziału w projekcie „Aktywny start szansą na sukces” zostało zakwalifikowane 21 osób.(15 kobiet oraz 6 mężczyzn) z Gminy Bodzentyn Grupa beneficjentów skorzystała z poradnictwa zawodowego. Zajęcia odbyły się : I grupa 25 września w godz. 9:00 do...

czytaj dalej » na temat: Informacja

Informacje

Liczba wyświetleń: 1016
Utworzono dnia: 10.12.2019

Historia publikacji

  • 14.03.2024 14:27, Anna Kiljan
    Wyłączenie widoczności strony
  • 27.02.2020 11:42, Anna Kiljan
    Edycja strony: Aktywny start szansą na sukces. Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Bodzentyn.
  • 27.02.2020 11:41, Anna Kiljan
    Edycja dokumentu: Informacja